Irodánk a kártérítés jog, mint szakterület alatt, jogi képviseletet lát el közúti (közlekedési) balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülések, szerződéses kapcsolatokban vagy szerződésen kívül okozott károk megtérítése tárgyában, munkabalesetek, vadkárok, termékfelelősségek és egyéb kártérítések (személyhez fűződő jogok megsértése miatt indítandó kártérítési eljárás, Magyar Állam elleni kártalanítási perek) iránt indult eljárásokban, továbbá a biztosító társaságokkal szemben felmerülő kárrendezés során. A jogi képviselet keretében segítjük ügyfeleink kárigényének érvényesítését.

A káresemény származhat közlekedési balesetből, ingó vagy ingatlan vagyontárgy sérüléséből ( pl. tűzkár, csőtörés, árvíz, betörés). Sok esetben a károsultak nincsenek tisztában azzal, hogy a káruk megtérítésére milyen lehetőségeik vannak. Ezen lehetőségek megtalálásában segítünk.

A közúti balesetek folytán bekövetkezett személyi sérülésekkel kapcsolatban Ügyfeleinket, a károkozó kötelező felelősségbiztosítójával szemben képviseljük, ugyancsak peren kívüli, vagy peres eljárások során.

Munkabalesetek, vagy esetleg foglalkozási megbetegedések folytán értelemszerűen a munkáltatók ellen indítandó kártérítési eljárások során vállaljuk a sajnálatos módon károsulti helyzetbe került Ügyfeleink jogi képviseletét.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk, a különösebb magyarázatot nem igénylő termékfelelősség és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indítandó kártérítési eljárásokat, melyek során, a kártérítés iránti igényt értelemszerűen a károkozóval szemben terjesztjük elő.

A személyiségi jogok megsértése egyrészt a sértett vagyonát érintő károkozással (kezelési és ápolási költségek, keresetkiesés, másokkal szembeni tartási kötelezettségek elnehezülése stb.), másrészt a személyét érintő sérelem okozásával (testi épség elvesztésének közérzeti és társadalmi következményei, tartós egészségromlás elszenvedése, elvárható életkor megrövidülésének tudata, fizikai szenvedés, lelki megrázkódtatás, kedélybántalom vagy tartós pszichikai károsodás, az életvitel, a személyes körülmények, a személyiségről mások által alkotott kép hátrányos módosulása, közéleti és elhelyezkedési lehetőségek előnytelen megváltozása stb.) járhat. A polgári jogban az elmúlt század során széleskörűen gyökeret vert az igény a személyiségi jogsérelem pénzbeli ellensúlyozására olyan esetekben is, amikor a jogsértés nem járt vagyoni károkozással. A személyiségi – jogi személyeknél a személyhez fűződő – jogok védelmének hatékony szankciójaként bevezette a sérelemdíjat, mint a jogsértésnek közvetett kompenzációját és pénzbeli elégtételt jelentő magánjogi büntetését. A bíróságok keresték a vagyoni kárfogalom analóg megfelelőjét a személyiségi viszonyokban, és ezt a személyiségi jogok megsértésével összefüggő hátrány keletkezésében találták meg. A Polgári törvénykönyv 2:52. § (2) bekezdésének utaló szabálya szerint a sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire – így a kimentés módjára is – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni.

Kártérítési jog célja az, hogy aki jogellenesen kárt okoz, az feleljen az okozott kár megtérítéséért. A károsult megtalálja a felelőst és a megfelelő jogi formát a keletkezett kár megtérítéséhez. A kártérítés a törvényi meghatározás szerint olyan kompenzáció, amellyel a károkozó helyreállítja a kárt szenvedő részére az eredeti állapotot.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a kártérítési igény érvényesítése komoly megterhelést jelent minden károsultnak. Ebben nyújt Ügyvédi Irodánk megfelelő jogi segítséget.