A polgári jog a magánjog (a jogrendszer azon része, amely a magánérdekű életviszonyokat szabályozza) része és mellérendeltségi viszonyban álló személyek közötti vagyoni viszonyokat, valamint az egyes személyhez fűződő jogaikat szabályozza. A polgári jog alanyai lehetnek természetes- és jogi személyek. A természetes személy az élő ember, aki a személyhez főződő jogok természetes alanya. A jogi személy olyan társadalmi szervezetet jelent, aki jogképes, azaz a saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

A polgári jog részét képezi a személyi jog, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog és az öröklési jog. A polgári jog, tehát az a jogterület, amelynek a középpontjában a legközvetlenebbül áll az ember. Irodánk 20 éves tapasztalattal rendelkezik a polgári ügyek terén, így a különböző személyiségi jogi és családjogi kérdésektől, a szerződés szerkesztésen át a végrendelet szerkesztésig és egyéb öröklési jogi kérdések tekintetében is vállalja ügyfelei teljes körű képviseletét.